PROTECCIÓ DE DADES

ResponsableIdentitat: SICOR SEGURIDAD EL CORTE INGLÉS, S.L. Adreça Social: Domicili Social: C/ Maestro Alonso nº 24. 28028 Delegat de Protecció de Dades de MADRID: dpd@gruposicor.com 
Finalitat principal:Respondre a les sol·licituds o sol·licituds que realitzi a SICOR a través dels canals disponibles, tractant les dades personals estrictament necessàries per gestionar o resoldre la seva sol·licitud o sol·licitud.
Tractarem les seves dades durant el temps necessari per respondre a la seva sol·licitud o sol·licitud.
Legitimació:Considerem que tenim un interès legítim a respondre a les sol·licituds o consultes que ens facis a través dels diferents canals de contacte existents (Art. 6.1.f GDPR).
Quan es posa en contacte amb SICOR, per a la gestió d'incidències relacionades amb la prestació d'un servei per part d'una de les empreses del Grup SICOR, el tractament és necessari per a l'execució del contracte (art. 6.1.b del RGPD).
Quan la seva sol·licitud estigui relacionada amb l'exercici dels drets sobre els quals l'informem en el seu corresponent apartat, el que ens legitima a tractar les seves dades és el compliment d'obligacions legals per part nostra, (Reial decret legislatiu 1/2007 pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garanties dels drets digitals).
Drets:Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
Així mateix, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades, en aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Sempre que sigui tècnicament possible, l'interessat podrà sol·licitar a un altre responsable del tractament la portabilitat de les seves dades.
Per a l'exercici dels seus drets SICOR posa a la seva disposició els següents mitjans: Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida al Delegat de Protecció de Dades del GRUP SICOR, carrer Mestre Alonso 24 – Local 28; 28028, MADRID, havent d'adjuntar fotocòpia del DNI, document o qualsevol dada que acrediti plenament la identitat del sol·licitant. Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida al correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades del GRUP SICOR, dpd@gruposicor.com, havent d'adjuntar fotocòpia del DNI, document o qualsevol dada que acrediti plenament la identitat del sol·licitant.
Pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no estigui satisfet amb la resposta de l'exercici dels seus drets, per a més detalls pot consultar la pàgina web www.aepd.es 

Puja a dalt