PROTECCIÓ DE DADES

ResponsableIdentitat: SICOR Seguridad El Corte Inglés, S.L. Domicili Social: C/ Maestro Alonso, 24 – 28028 – Madrid Delegat de Protecció de Dades: dpd@gruposicor.com
Finalitat principal:Atendre les sol·licituds o peticions que realitzis a SICOR a través dels canals disponibles, tractant les dades personals que siguin estrictament necessàries per gestionar o resoldre la teva sol·licitud o petició.
Tractarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per atendre la teva sol·licitud o petició.
Enviament de comunicacions publicitàries/promocionals, per tots els canals, relatius als serveis prestats per SICOR SEGURETAT que entenguem del teu interès. Aquest consentiment exprés es demanarà mitjançant el marcatge de la casella habilitada, indicant l' acceptació de l' interessat per a l' enviament de les comunicacions indicades en la finalitat.
Legitimació:Considerem que tenim un interès legítim per atendre les sol·licituds o consultes que ens planteges a través dels diversos canals de contacte existents, (art. 6.1.f del RGPD). Quan contactes amb SICOR, per a la gestió d'incidències relacionades amb la prestació d'un servei per part d'alguna de les empreses del Grup SICOR*, el tractament és necessari per a l'execució del contracte (art. 6.1.b del RGPD). Quan la teva sol·licitud estigui relacionada amb l'exercici dels drets sobre els quals t'informem en el seu apartat corresponent, el que ens legitima per tractar les teves dades és el compliment d'obligacions legals per la nostra part, (Reial Decret Legislatiu 1/2007 pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, i La Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garanties de Drets Digitals).
Sí que estàs interessat a rebre comunicacions publicitàries i/o promocionals, la legitimació per al tractament de les teves dades ve donada pel consentiment exprés que et demanem.
Drets:
Les persones interessades tenen dret a obtenir l'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.
Així mateix, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades, cas en el qual deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l' exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Quan sigui tècnicament possible, l' interessat podrà demanar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament.
Per poder exercir els seus drets SICOR posa a la seva disposició els mitjans següents: Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida al Delegat de Protecció de Dades del Grup SICOR, C/ Maestro Alonso, 24 – Local 28 – 28028 – Madrid, havent d'adjuntar fotocòpia del DNI, document o qualsevol dada que acrediti fefaentment la identitat del sol·licitant. Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida al correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades del Grup SICOR, dpd@gruposicor.com, havent d'adjuntar fotocòpia del DNI, document o qualsevol dada que acrediti fefaentment la identitat del sol·licitant.
Podràs presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no estiguis conforme amb la resposta de l'exercici dels seus drets, per a més detall pot consultar la web www.aepd.es

* Grup SICOR està format per les següents empreses:
– SICOR Seguridad El Corte Inglés, S.L. – NIF: B-84128032 – SICOR Servicios Integrales, S.L. – NIF: B-84835776
– SICOR Neteja Integral, S.L. – NIF: B-02955243
– SICOR Integra El Corte Inglés, S.L. – NIF: B-02796571
– SICOR Interserveis ETT, S.L. – B-02796621

Totes elles amb domicili social a C/ Hermosilla, 112 – 28009 – Madrid, a excepció de SICOR Seguridad El Corte Inglés, S.L., amb domicili a C/ Maestro Alonso, 24 – Local 28 – 28028 – Madrid.

Scroll a l' inici