Càmeres tèrmiques, com hauria de ser el seu ús i venda en serveis de seguretat privada?

Des del passat dilluns 4 de maig, el territori nacional va entrar en la fase inicial de la seva desescalada cap al que s'ha denominat la 'nova normalitat' arran de la pandèmia de Coronavirus (COVID-19). A poc a poc els comerços i serveis aniran obrint les seves portes per reprendre les seves activitats i ho faran seguint uns estrictes protocols de seguretat i de control per evitar que estiguésa descontrolar-se. Per això, actualment s'està vivint un auge de determinades tecnologies i de sistemes pensats tant per a la identificació de possibles portadors del virus com per al compliment de les normes bàsiques de distanciament social. 

 Una d'elles rau en els sistemes de vigilància basats en imatge tèrmica. Sota la denominació de termografia, aquesta tecnologia empra infrarojos per captar les emissions electromagnètiques que estan per sota de la freqüència d' ona de la llum visible i per sobre de les microones.  

De fet, no precisa de llum per generar una imatge i és capaç de captar variacions mínimes de temperatura en temps real, per traslladar-les a una pantalla. El que converteix aquestes càmeres en un instrument enormement útil per calcular la temperatura de les persones i per identificar aquelles que estiguin experimentant d' un procés de febrícula. Així, els vigilants de seguretat a càrrec d'aquests sistemes podran gestionar més fàcilment els accessos al recinte i minimitzar el risc potencial de contagis. 

Tot plegat fa que, en aquest context, tant la venda com la instal·lacióde càmeres termogràfiques estiguin vivint un gran auge en aquests mesos. Per això, l'Associació Europea de Professionals per al coneixement i regulació d'activitats de Seguretat Ciutadana (AECRA) i la Federació Empresarial Espanyola de Seguretat (FES) han elaborat un informe amb una sèrie de recomanacions a tenir en compte de cara a la seva adquisició i posterior ocupació. En concret, aquest destaca aquests set punts:  

  •  La instal·lació de sistemes de videovigilància que siguin connectadues a una CRA, a un Centre de Videovigilància o a un Centre de Control, així com la de les càmeres que siguin utilitzades per vigilants de seguretat en un servei habilitat per a tal fi, han de ser realitzades per empreses de seguradament autoritzades pel Ministeri de l' Interior.  
  • El sensor termogràfic que empren aquests sistemes de videovigilància, estigui o no integrat com a element de detecció, ha d' estar homologat o certificat com a producte de seguretat si s' utilitzarà en un servei de Seguretat Privada per personal especialitzat, tal com succeeix en el cas dels vigilants i dels operadors de seguretat. Això apareix desglossat en l'Annex I de l'Ordre INT 316/2011 en la relació de Normes UNE-EN, aplicables per als sistemes d'alarma. 
  • La venda, instal·laciói ús d'aquests sistemes de vídeovigilància que inclouen la presència de sensors tèrmics per a mesurament de temperatura estan autoritzats per la Llei 5/2014 de 4 d'abril de Seguretat Privada, així com reconeguts per l'article 22.7 de la Llei 3/2018 de 5 de desembre de Pàmpetes Personals i garantia de drets digitals. Això també inclou el tractament de dades que realitzin les empreses que els utilitzin, així com el seu personal de Seguretat Privada, a través dels esmentats dispositius. 
  • En els casos que un usuari de Seguretat Privada contracti, en l'àmbit privat o públic, un servei de protecció regulat per l'article 41 de la Llei 5/2014 de 4 d'abril de Seguretat Privada o un servei de videovigilància establert per l'article 42 de la Llei del mateix text legal, els vigilants de seguretat estaran autoritzats legalment per realitzar les seves funcions. Aquestes estan taxades legalment a l' article 32 de l' esmentada Llei i inclouen el control d' identitat i vigilància, la protecció de persones i béns a l' interior dels immobles on prestin els seus serveis, així com tasques específiques relacionades amb aixòs sistemes de càmeres tèrmiques. Així, entre aquestes hi ha també la tasca de control de temperatura de les persones, incloent tant els empleats com la s de les persones que desitgésaccedir a les instal·lacions. 
  • Els fins de les empreses i del personal, així com de les mesures de Seguretat Privada instal·lades pels titulars dels establiments que contractin aquests serveis, venen establerts per l'article 4 de la Llei 5/2014 de 4 d'abril de Seguretat Privada. Són d' obligat compliment per a empreses i personal de seguretat, i durant la pandèmia per Coronavirus hauran de posar especial atenció per "satisfer les necessitats legítimes de seguretat o d'informació dels usuaris de la Seguretat Privada, vetllant per la indemnitat o privacitat de les persones o béns objecte de protecció".  
  • Les empreses i el personal de seguretat hauran de tenir una cura especial a l' hora de vetllar pel compliment de la Protecció de Datos, preservant concebudament les dades personals a les quals tinguin accés.
  • La Seguretat Privada és una activitat que està subordinada a la Seguritat Pública i en forma part. Així, tant les empreses com el personal de Seguretat Privada podran utilitzar i tractar dades personals quan prestin els seus serveis al titular d' un immoble que els contracti, ja que compten amb interès legal lícit per al compliment de la seva missió d' interès públic. Per a això, han de respectar la normativa vigent a Espanya de Pàmpliesde Dades i aplicar els seus principis; i en especial els que fan referència als dispositius termogràfics destinats a incrementar la seguretat durant la pandèmia de COVID-19. 
Scroll a l' inici