Càmeres tèrmiques, com hauria de ser el seu ús i venda en serveis de seguretat privada?

Des del dilluns 4de maig,el territori nacional ha entrat en la fase inicial del seu desconfinament cap a l'anomenada 'nova normalitat' arran de la pandèmia del Coronavirus (COVID-19). A poc a poc, comerços i serveis obriran les seves portes per reprendre la seva activitat i ho faran seguint estrictes protocols de seguretat i control per evitar que aquesta malaltia torni a descontrolar-se. És per això que actualment hi ha un auge de determinades tecnologies i sistemes dissenyats tant per a la identificació de potencials portadors del virus com per al compliment de les normes bàsiques d'estat social. 

 Un d'ells es troba en sistemes tèrmics de vigilància basats en imatges. Sota el nom   de la termografia,aquesta tecnologia utilitza infrarojos per capturar emissions electromagnètiques que estan per sota de la freqüència d'ona de la llum visible i per sobre dels microones. 

De fet, no requereix llum per generar una imatge i és capaç de capturar variacions mínimes de temperatura en temps real, per moure-les a una pantalla. La qual cosa fa d'aquestes càmeres un instrument de gran utilitat per calcular les temperatures de les persones i identificar aquells que estan experimentant un procés febril. D'aquesta manera, els vigilants de seguretat encarregats d'aquests sistemes podran gestionar amb més facilitat l'accés al recinte i minimitzar el risc potencial de contagi. 

Tot plegat fa que, en aquest context, tant la venda com la instal·lacióde càmeres d'imatge tèrmica estiguin experimentant   un gran auge en aquests mesos. Per aquest motiu, l'Associació Europea de Professionals per al Coneixement i Regulació de les Normes de Seguretat Ciutadana(AECRA)i la Federació Empresarial Espanyola de Seguretat (FES) han elaborat un informe amb unasèrie de recomanacions a tenir en compte per a la seva adquisició i posterior ocupació. En concret, destaca aquests set punts: 

  •  La instal·lació de sistemes de vigilància que estiguin connectatsdosa un CRA, un Centre de Videovigilància o un Centre de Control, així com el de càmeres que siguin utilitzades pels vigilants de seguretat en un servei habilitat a aquest efecte, hauran de ser realitzats per empreses de seguretat degudament autoritzades pel Ministeri de l'Interior.  
  • El sensor tèrmic   utilitzat per aquests sistemes de videovigilància,tant si està integrat com si no com aelement sensible, ha de ser homologat o certificat com a producte de seguretat si ha de ser utilitzat en un servei de Seguretat Privada per personal especialitzat, com és el cas de vigilants i operadors de seguretat. Així es desglossa en l'Annex I de l'Ordre INT 316/2011 en la relació de les Normes UNE-EN,aplicables als sistemes d'alarma. 
  • La venda, instal·laciói utilització d'aquestssistemes de videovigilànciaincloent la presència de sensors tèrmics per al mesurament de la temperatura estan autoritzats per la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada,aixícom reconeguts per l'article 22. 7 de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, deReprotecció d'Expedients Personals i garantia dels drets digitals. Això també inclou el tractament de les dades que duen a terme les empreses que les utilitzen, així com el seu personal de SeguretatPrivada, a través dels dispositius esmentats. 
  • En els casos en què un usuari de Seguretat Privada contracti, en l'àmbit privat o públic, un servei de protecció regulat per l'article 41 de la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada o un servei de videovigilància establert per l'article 42 de la Llei del mateix text legal, els vigilants de seguretat estaran legalment autoritzats per a l'exercici de les seves funcions. Estan legalment valorades en l'article 32 d'aquesta llei   i inclouen el control i la vigilància de la identitat, la protecció de persones i béns dins dels immobles on presten els seus serveis, així com tasques específiques relacionades ambaquest sistema de càmeres tèrmiques. Així, entre ells també hi ha   el treball de control de temperatura de les persones, tant dels empleats com de les persones quevolenaccedir ales instal·lacions. 
  • Les finalitats de les empreses i del personal,així com les mesures de Seguretat Privadainstal·lades pels titulars dels establiments que contracten aquests serveis, s'estableixen en l'article 4 de la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada. Són obligatoris per a empreses i personal de seguretat, i durant la pandèmia del Coronavirusha de prestar especial atenció a   "satisfer les legítimes necessitats de seguretat o informació dels usuaris de Seguretat Privada,entenent la indemnització o privacitat de les persones o béns protegits". 
  • Les empreses i el personal de seguretat han de tenirespecial cura a   l'hora de vetllar pel compliment de la reprovació del PSOEde Datos, preservant acuradamentles dades personals a les quals   tenen accés.
  • La Seguretat Privada és una activitat subordinada i part de laSurgity P.B. Així,tant les empreses com el personal de Seguretat Privada podran utilitzar i tractar dades personals quan prestin els seus serveis al propietari d'un immoble que les contracti, ja que tenen un interès legal legal per al compliment de la seva missió en interès públic. Per a això, han de complir amb la normativa vigent a Espanya de Reprotecció de Dades iaplicar els seusprincipis; i en particular els que fan referència a dispositius tèrmics destinats a augmentar la seguretat durant la pandèmia de COVID-19. 
Scroll a l' inici