seguretat privada

La importància de la intel·ligència en la seguretat privada

En l'àmbit de la seguretat privada,la informació és un elementfonamental. Per tant, destinar recursos a la intel·ligència és una bona manera de potenciar aquesta activitat reforçant la seva capacitat d'anticipació, anàlisi i planificació. Tres elements realment útils perquè els professionals que ens hi dediquen puguin assolir el nostre objectiu principal, que no és   altreque estar sempre preparats per avançar-nos als esdeveniments i fins i tot afrontarsituacions potencialment problemàtiques.    

Els avantatges que la Intel·ligència aporta a la Seguretat Privada 

Però comencem pel principi: què és realment la Intel·ligència? Podríem definir-la com l'especialitat per a la recopilació, el processament i l'anàlisi de la informació,per   poder planificar estratègies i mesures d'actuació en diferents àmbits. Així, l'exèrcit és el més conegut, encara que aquesta eina també és fonamental en la política, en la societat i en l'àmbit empresarial. I, per descomptat, com ja hem assenyalat, ésun eleme nto clau dins de la seguretat, inclosa l'esfera privada. 

Com a resultat, això és el que la Intel·ligència ens dóna a l'hora de fer la nostra feina: 
  • Ens permet disposar d'informació fonamental   per a l'acomplimentdeles nostres tasques de Seguretat, principalment pel que fa a possibles actors de risc i factors potencialment perillosos. 
  • Ens ajuda adissenyar elements i aspectes queconeixienuna amenaça i que no són apreciables a simplevista. No n'hi ha prou amb actuar sobre aparences, has de saber llegir entre línies i tenir protocols per analitzar situacions. 
  • Ens ensenya a prioritzar i assignar recursos d'una manera adequada i rendible. Gràcies al seu treball d'estudi,podrem distingir l'important del prescindible. 
  • Facilita el desenvolupament d'un treball d'autoanàlisi que ens permet conèixer les nostres debilitats i fortaleses. Sempre hem de buscar com podem millorar i la intel·ligència ens pot mostrar el camí. 
  • És realment útil p lanificarianticipar-se,perquè   tensi estàs preparat i preparat per reaccionar davantcerts imprevistos. Cap situació ens ha d'agafar per sorpresa, de manera que puguem actuar en conseqüència davant de qualsevol esdeveniment que es pugui produir.  
  • S'encarrega de vetllar pels interessos personals i legals dels empleats i de la pròpia empresa. La intel·ligència no només ajuda a treballar millor externament, sinó també internament. És un mecanisme de defensa i protecció de la informació que es gestiona; així com dels seus propis interessos, que permet blindar el treball empresarial i promoure la seva competitivitat. 

Intel·ligència, una tasca de tot el que cal coordinar 

En definitiva, en aquesta especialitat el que busquem és minimitzar riscos i amenaces,per la qual cosa és fonamental disposar de la major informació possible en el context en quèrealitzem el nostre treball. Cal donar una resposta coordinada i professional,a través d'un treball continu i de qualitat de tots els membres implicats en aquest servei de seguretat. Defet, els empleats són els millors recopiladors de dades, ja que elsmateixos vigilants de seguretat realitzen treballs de camp crítics que els permeten accedir i conèixer fàcilment el terreny.  

A més, és imprescindible disposar de diverses fonts d'informació per tenir múltiples vies decontrast. Dins de la Intel·ligència no és aconsellable planificar i actuar sobre suposicions subjectives o percepcions dels fets, per la qual cosa hem de realitzar un treball ampli i en profunditatde recollida dedades, que permeti obtenir una visió més àmplia i completa del que va passar i donarel seu context. Només d'aquesta maneraes minimitzaranels errors i s'assegurarà la correcta assignació de recursos a cada situació.   

Tot bon sistema d'intel·ligència es basa en una sòlida estructura interna

I, per descomptat, tot bon sistema d'intel·ligència es basa en una sòlida estructura interna a nivell organitzatiu,on ladiscreció és una premissa bàsica. La informació utilitzada ha de ser gestionada internament per complir només els objectius marcats per l'empresa de seguretat privada. Així, en funció de la rellevància que se li doni i de la seva necessitat, es poden assignar recursos específics per tractar les dades recollides, elaborar informes i establir les pautes de les estratègies a seguir. 

Tot això fa que els professionals de la seguretat privada estiguin millor formats en Intel·ligència. Són una part fonamental de l'engranatge encarregat d'anticipar-se, analitzar i respondre en entorns de risc i amenaces potencials. Al cap i a la fi, la incertesa és un element inherent al nostre sector, per la qual cosa l'important és treballar per reduir-lo.   I aquest plantejament s'ha de fer des de dos vessants: el primer, a través del treball de camp per part dels vigilants de seguretat;i el segon, internament i operativament,gràcies   al suport d'especialistes   en anàlisi i disseny d'estratègies.  

Scroll a l' inici