El gos a l'entorn de l'aeroport

Després de la decisió de la Comissió de la Unió Europea de 30 de juliol de 2010 d'establir mesures detallades per a la implementació de les normes bàsiques de seguretat aèria comunes, l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (EFSA) es va proposar desenvolupar-la i implementar-la al nostre país. Aquesta decisió suposa un gran avenç en l'ús del gos com a "eina" de seguretat en l'entorn aeroportuari del nostre país, culminant amb l'acreditació del primer gos guia binomi el 2015.

Com en qualsevol altre entorn, el gos es converteix en un gran aliat per augmentar el grau de seguretat de qualsevol instal·lació en les seves diferents modalitats, que podem dividir en dues grans àrees de treball: gossos detectors i gossos de seguretat iguals. No obstant això, la cultura espanyola respecte a aquests animals i el seu rendiment encara està lluny de la d'altres països europeus com França, Holanda, Bèlgica o Alemanya, on és habitual la presència d'equips canins.

D'aquesta manera es pot diferenciar el gos de seguretat orientat a la reacció i el detector de gossos destinat a la prevenció a la recerca de substàncies prohibides, ja siguin drogues, armes, explosius, etc.

Amb la posada en marxa i l'entrada en vigor de la decisió de la Comissió Europea a la qual ens referíem des del principi, s'obre un nou horitzó de cooperació als aeroports amb les Forces de Seguretat (FCS), afegint un element més a la presència del vigilant de seguretat. Sota el seu mandat i cooperació, la seguretat privada exerceix un paper eminentment preventiu en terminals de càrrega aèria on és obligatòria la securització del cent per cent de la càrrega. No obstant això, certs enviaments, per les seves dimensions o característiques, només poden ser revisats pels gossos detectors.

El següent pas ha estat controlar el subministrament d'aeronaus amb aquests mateixos procediments. Esperem que en poc temps els nostres eficients "partners" continuïn amb l'evolució natural per convertir-se en una eina comuna per a la seguretat dels viatgers i el seu equipatge, i que sigui tan natural com en altres aeroports europeus observar la patrulla preventiva de guies i els seus gossos en tot el recinte de l'aeroport. En aquest sentit, cal destacar la necessitat d'un equip dels més qualificats i formats, que realitzen treballs seriosos i professionals, com és el cas de la secció canina de Mega-2 Security.

En la situació en què ens trobem amb una amenaça global, un dels principals avantatges que ofereix l'equip de gossos detectors és la seva mobilitat i dinamisme. Els controls de seguretat són estàtics en punts fixos clarament diferenciats, mentre que un binomi es pot moure per tot l'espai aeroportuari controlant tot el terreny.

Ofereix una major garantia de seguretat, augmentant l'efecte dissuasiu, tant en el cas de la recerca d'explosius, com en el tràfic d'estupefaents, ja que els usuaris no saben quin tipus de gos maneja el justicier. Per tant, és un filtre de seguretat mòbil extra, és un valor afegit.

Pel que fa a les terminals de càrrega i subministrament d'aeronaus i la seva capacitat d'accés a les mercaderies transportades, independentment de la seva mida i composició, ofereix la garantia que altres mitjans tècnics com l'escàner no poden inspeccionar.

Formació

L'acreditació de Mega-2 Equips de Gossos Detectors d'Explosius de Seguretat s'aconsegueix després d'exàmens rigorosos supervisats per L'AESA i la secció canina de la Policia Nacional. Per sotmetre's a les proves són requisits necessaris: la certificació de l'enllaç amb el gos amb un mínim de 200 hores, estar en possessió del curs específic de vigilància amb gossos i el curs de transport segur de mercaderies perilloses per via aèria CAT 12, a més d'una formació teòrica de la normativa específica que regula aquesta activitat.

Les proves consisteixen en un primer examen teòric i dos exercicis pràctics. El primer exercici pràctic consisteix a verificar l'assimilació de les olors a detectar pel gos, mentre que el segon és un exercici que simula una recerca real en espais oberts i tancats. En les dues proves pràctiques hi ha distractors que dificulten la realització de l'exercici.

L'acreditació obtinguda té una validesa d'un any, a partir del qual s'han de repetir els exàmens de recertificació. Això obliga als nostres equips de gossos detectors d'explosius a realitzar un entrenament continu i reciclatge continu.

A més, els controls operatius mensuals realitzats en instal·lacions públiques del Ministeri de Defensa es registren en els llibres de registre dels equips que inspeccionen l'organisme corresponent. Troben que els binomis de seguretat Mega-2 són capaços de detectar les substàncies determinades per AESA. És a dir, a més del treball que realitzen els equips en els diferents aeroports, realitzen entrenaments per part de la pròpia empresa i també són provats mensualment per un organisme extern, que garanteix la fiabilitat dels nostres gossos i els seus guies.

Finalment, cada dia, abans de l'inici de la jornada laboral, és obligatòria una verificació operativa que confirmi que l'animal es troba en condicions òptimes per a la recerca.

L'ensinistrament caní és una tasca constant i gratificant. En aquesta part cal diferenciar entre la guia canina i la figura de l'entrenador, que de vegades pot ser concurrent. Com en qualsevol espai de treball, la selecció del treballador facilitarà els resultats. En aquest cas, l'elecció del gos és essencial ja que estalviarà tant a l'entrenador com al guia temps i esforç.

L'ideal és començar a treballar amb el cadell seleccionat el més aviat possible, adaptant les fases d'entrenament a la seva edat. Tenir el cadell des de la casa ens beneficia perquè sabem exactament quina ha estat la seva evolució, què i com ha funcionat amb ell, així com les seves reaccions. D'altra banda, hi ha el risc que després del temps i la dedicació els empleats no compleixin els estàndards necessaris per al desenvolupament d'un lloc de treball tan qualificat i exigent.

Funció guia

És responsabilitat del guia conèixer perfectament l'estat del seu gos en tot moment i saber si està en condicions de realitzar el servei, així com de proporcionar-li les condicions higièniques-sanitàries òptimes: ha de revisar els seus coixinets, orelles, ulls, musell, rentar-lo, raspallar-lo, ser conscient de les seves vacunes, dewoers...

Així mateix, el guia s'encarrega de garantir la resta que marca la normativa durant l'obra i, com a perfecte coneixedor del seu gos, allargar-lo el temps que sigui necessari si fos necessari.

La guia també té la funció administrativa d'omplir correctament els quaderns de registre amb les cerques realitzades, així com d'indicar les incidències que s'han produït. Com a coneixedor de la normativa que els regula en aquesta activitat, tens l'obligació de discriminar quins béns poden o no ser revisats pel gos. És l'últim responsable de la securització de la càrrega inspeccionada i, per tant, troba un segell individual que l'identifica amb el seu número de registre binomial i la seva signatura, que s'imprimeix en el manifest de càrrega.

Té l'obligació de conèixer i aplicar el protocol d'actuació en cas d'un marcatge positiu d'una possible substància explosiva per part del gos.

Conclusions

El gos està infravalorat a Espanya com a element de seguretat. La pobra cultura cinològica sobre les possibilitats que ofereixen aquests animals fa que en l'actualitat no estiguin aprofitant totes les seves qualitats i possibilitats d'actuació.

La presència de binomis guia-gossos proporciona tres pilars fonamentals de seguretat com la prevenció, la dissuasió i la reacció.

Els equips de Seguretat Mega-2 estan certificats per AESA i l'Autoritat Portuària de Barcelona, que a més d'estar certificats mitjançant exàmens oficials també han de superar auditories i controls interns de qualitat, abans d'assignar cada equip al servei.

L'empresa disposa d'entrenadors i formadors propis homologats per lliurar les diferents accions d'entrenament requerides per la normativa de seguretat aeroportuària (AVSEC) i seleccionar els gossos adequats per a la realització d'aquesta activitat.

Font: http://www.seguritecnia.es No456

Scroll a l' inici